Bir kere Kureyş rüesâsı Hz. Ömer (r.a.)’i zi­yaret etmişti. Mecliste azâd edilmiş köleler de vardı. Kureyş beklediği halde Hz. Ömer (r.a.) bunlarla konuşmakta devam etmişti. Ebü Süfyan (r.a.) bu muameleden kızarak:

“— Hâle bakınız. Bu gün köleler bize tercihan kabul olunuyorlar.”

Fakat bu söz, adalet ve hak muhibbi olan­lar üzerinde hiç bir te’sir icra etmemiş ve ken­disine şu cevap verilmişti:

— Hz. Ömer (r.a.)’den şikayet hakkımız yoktur. Biz kendi hâlimize küselim. Müslüman­lık herkesi birden davet etti; biz davete icabette geciktik. Binaenaleyh, bizden evvel İslâmiyeti kabul edenler, bize tekaddüm etmek hakkını ka­zanmışlardır. (Hz. Ömer (r.a.), Sh. 103)

Bir Yorum Bırak